همیــــــــــــــن کــــــــــــه تــــــــــو

میـــــــــدانـــــــی دوستــــــــــت

دارمــــــــــ

کــــــــــــافیســــــــــت

بگــــــــــذار خفـــــــــــــه کنــــــد

خـــــــــــودش

رادنیــــــــــا...

چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۲ 22:50 |- mta -|

زیبــــــــاتــــــــریـــــــــــن کنســــــــــرتــــ

بـــــــــــــرایــــــــــــــــم

صــــــــــدایــــــــــ

نفـــــــس نفــــــــس

زدنــــــــــــــــت

دراغــــــــــوشـــــــم

بــــــــــود...

دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۲ 15:56 |- mta -|

کــــــارمــــــــان بــــــه جـــــــایــــــــــی رسیـــــــــــده

کــــــــه طــــــــوری بـــــایــــــــد

دلتنــــــــــگ شــــــــویـــــــــــــم

کـــــــــــــــــه بکســـــــــــــی

بــــــــــــرنخـــــــــــورد...

دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۲ 15:49 |- mta -|

کچــــــــــــــل شـــــــــدمـــــــــــــ...

چیــــــــــــزی نــــــدیـــــــــدم.

چـــــــــه شــــــــــــد ان دنیـــــــایــــــــــــی

کـــــــــــه میگفتــــــــــــی خــــــــــراب

میکنـــــــــــــــــــــــــــی

اگـــــــــــریــــــــــــک تـــــــــــــــــار

مــــــــــــــــــــــــویــــــــــــــــــــم

کـــــــــــــــــــــم شـــــــــــود...

شنبه سوم فروردین ۱۳۹۲ 13:34 |- mta -|

چــــــــــــــــــــه بــــــــــــــرســــــــــــــــرم اورده

دوستـــــــــــــت دارم هـــــــای دروغ او.!

کـــــــــــــــــه ازمحبـــــــــت مــــــــــــــــــادرم

میتـــــــــــــرســـــــــــــــــــم...

پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ 14:45 |- mta -|

اخـــــــــــــــریــــــــن بــــــــــارم بـــــــــــود!

دیگـــــــــــــــربــــــــــرای کســـــــــــــی

احســــــــــــاســــــــــــــم راعـــــــــــریــــــــــان

نمیکنــــــــــــــم.

صــــــــــــــــــداقـــــــــت

یعنــــــــــــــــی 

حمـــــــــــاقـــــــــــت.

چهارشنبه سی ام اسفند ۱۳۹۱ 23:42 |- mta -|

هـــــــــــــــــوایــــــــــــــ

اتـــــــــــــــاقـــــــــــــــم

پــــــــــــــــــــــــــراز

بـــــــــــــــــوســـــــــــــــه

هـــــــــــــــایــــــــــــ

بــــــــــــــــــــه

مقصــــــــــــــــد

نرسیـــــــده اســـــــــــت.

دوشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۱ 23:8 |- mta -|

بـــــــــــاران نبــــــــــار

لعنتـــــــــــــــی نبـــــــــــــار

امشـــــــــــــــب بـــــادیگـــــــری

بیــــــــــرون اســـــــــــــــــــت

ســــــــــــــرمـــــــــــامیخـــــــورد.

دوشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۱ 21:58 |- mta -|

بــــــــــــــایــــــــــــــد بــــــــــــه بعضهــــــــــــــا
گفــــــــــــــت:
گـــــــــــــازنگیــــــــــــــــرعــــــــــزیـــــــــــزم!!!
مــــــــــن فقــــــــــط میخــــــــام بهـــــــــت 
محبــــــــــــت کنــــــــــــــــم
فقـــــــــــــط
همیــــــــــــــــــــــــن...
یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱ 22:15 |- mta -|

چـــــــــــــــرانگـــــــــــــاه میکنــــــــــــــی؟؟

تنهــــــــا نــــدیــــــــده ایــــــــــــ!!!

بـــــــــــــه مـــــــــن نخنــــــــــد

مــــــــن هـــــــــــــم روزی

عـــــــــــــزیــــــــــــز دل

کســـــــــــــــــــــــــی

بـــــــــودمـــــــــــ...

یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱ 22:11 |- mta -|

ϰ-†нêmê§